REGULAMIN WARSZTATÓW

 GOSPEL 2022

 1. Warsztaty Gospel odbywać się będzie w dniach 13-15 sierpnia 2022 r. w Małopolskim Centrum Słowa i Dźwięku w  Niepołomicach przy ulicy Zamkowej 4 .
 2. Koncert finałowy planowany jest  w plenerze – na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Niepołomicach w dniu 15 sierpnia o godz. 17:00
 3. Organizatorem Warsztatów Gospel jest Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki , Małopolskie Centrum Słowa i Dźwięku w Niepołomicach oraz Zamek Królewski w Niepołomicach
 4. Uczestnikiem warsztatów gospel może być każdy miłośnik sztuki, bez ograniczeń wiekowych – do uczestnictwa w warsztatach nie jest konieczne posiadanie przygotowania muzycznego.
 5. W przypadku udziału osób niepełnoletnich ( poniżej 16 roku życia) wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody na uczestnictwo w warsztatach rodziców lub opiekunów (dostarczone na pierwsze spotkanie).
 6. Zakwalifikowanie na warsztaty gospel odbywa się na podstawie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online oraz wpłaty wpisowego w wysokości 40 zł od osoby na konto Stowarzyszenia Małopolska Manufaktura Sztuki – numer rachunku  07 1140 2004 0000 3002 8234 6673 z dopiskiem: imię i nazwisko – warsztaty gospel
 7. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 czerwca 2022 r.
 9. Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/xKBqZbCS3SpHrhBy5
 10. O kształcie warsztatów gospel decyduje osoba prowadząca warsztaty.
 11. Uczestnik jest zobowiązany stawić się w miejscu odbywania się warsztatów, w terminie wskazanym  przez organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i rejestrowania warsztatów oraz koncertu finałowego, a także do rozpowszechniania materiałów służących promocji warsztatów bez żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do wykonawców.
 13. Niepełnoletnim uczestnikom warsztatów nie wolno samodzielnie oddalać się z miejsca warsztatów bez wiedzy i zgody opiekuna lub organizatora.
 14. Uczestników warsztatów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za za sprzęty elektroniczne, telefony komórkowe, oraz inne przedmioty wartościowe będące w posiadaniu uczestników.
 16. Uczestnicy oraz rodzice lub prawni opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich) ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 17. Uczestnik lub jego opiekun prawny  (w wypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 18. Uczestnicy ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnych zakresie.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób lub w przypadku niedających się przewidzieć okoliczności.
 20. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie są rozstrzygane przez organizatorów.
 21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz do modyfikacji programu warsztatów.

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673