REGULAMIN WARSZTATÓW

 GOSPEL 2021

 

 1. Warsztaty Gospel odbywać się będzie w dniach 20-22 sierpnia 2021 r. w Małopolskim Centrum Słowa i Dźwięku w  Niepołomicach przy ulicy Zamkowej 4 .
 2. Organizatorem Warsztatów Gospel jest Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki oraz Małopolskie Centrum Słowa i Dźwięku w Niepołomicach.
 3. Uczestnikiem warsztatów gospel może być każdy miłośnik sztuki, bez ograniczeń wiekowych – do uczestnictwa w warsztatach nie jest konieczne posiadanie przygotowania muzycznego.
 4. W przypadku udziału osób niepełnoletnich ( poniżej 16 roku życia) wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody na uczestnictwo w warsztatach rodziców lub opiekunów (dostarczone na pierwsze spotkanie).
 5. Zakwalifikowanie na warsztaty gospel odbywa się na podstawie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online.
 6. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lipca 2021 r.
 8. Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/qAE4ttVCUuqDQJEm7
 9. O kształcie warsztatów gospel decyduje osoba prowadząca warsztaty.
 10. Uczestnik jest zobowiązany stawić się w miejscu odbywania się warsztatów, w terminie wskazanym  przez organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i rejestrowania warsztatów oraz koncertu finałowego, a także do rozpowszechniania materiałów służących promocji warsztatów bez żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do wykonawców.
 12. Niepełnoletnim uczestnikom warsztatów nie wolno samodzielnie oddalać się z miejsca warsztatów bez wiedzy i zgody opiekuna lub organizatora.
 13. Uczestników warsztatów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za za sprzęty elektroniczne, telefony komórkowe, oraz inne przedmioty wartościowe będące w posiadaniu uczestników.
 15. Uczestnicy oraz rodzice lub prawni opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich) ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 16. Uczestnik lub jego opiekun prawny  (w wypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 17. Uczestnicy ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnych zakresie.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób lub w przypadku niedających się przewidzieć okoliczności.
 19. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie są rozstrzygane przez organizatorów.
 20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz do modyfikacji programu warsztatów.

 

 

 

 

DODATKOWE REGULACJE ZWIĄZANE Z SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNĄ

 1. Organizator zastrzega sobie zmianę formuły warsztatów gospel , w razie zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej w kraju, i dostosowanie formuły warsztatów do zaistniałej sytuacji i podporządkowania jej do odpowiednich przepisów, obowiązujących na terenie całego kraju.
 2. Uczestnicy warsztatów gospel są zobowiązani do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia w momencie rozpoczęcia Warsztatów Instrumentalnych oraz do zapoznania i podpisania deklaracji zgody, dotyczącej zastosowania wszystkich niezbędnych środków ostrożności, zgodnych  z obowiązującymi obostrzeniami i wytycznymi w całym kraju.

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: IDEA BANK: 86 1950 0001 2006 0707 8107 0002