Statut

Preambuła:


Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu szerzenie kultury wysokiej poprzez propagowanie twórczości artystycznej, naukowej i dydaktycznej, a także podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą wspierać działania Stowarzyszenia.


Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

1. Siedzibą władz Stowarzyszenia są Więckowice.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

3. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swej nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą? Małopolska Manufaktura Sztuki?.

§ 5

1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

2. Stowarzyszenie, realizując cele statutowe, może współpracować z innymi stowarzyszeniami i osobami prawnymi, instytucjami publicznymi i organami administracji publicznej.

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. W celu realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.


Rozdział II Cele i formy działania

 § 7

Cele Stowarzyszenia:
1) propagowanie kultury wysokiej w oparciu o ideę integracji i syntezy sztuk;
2) promocja kultury, edukacji i sztuki polskiej;
3) wspieranie działalności artystyczno-naukowej;
4) szerzenie kultury poprzez działalność edukacyjną i wychowawczą, mającą na celu m. in. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, zwłaszcza z terenów z utrudnionym dostępem do kultury i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) promocja województwa małopolskiego w kraju i zagranicą;
6) wspieranie działalności młodych twórców;
7) propagowanie kultury w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym;
8) propagowanie muzyki kameralnej;
9) działalność wydawnicza;
10) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, zawodowymi oraz edukacyjnymi;
11) promocja edukacji artystycznej i humanistycznej;
12) chronienie i propagowanie polskiej tradycji, rzemiosła i sztuki ludowej;
13) skupianie wokół idei Stowarzyszenia naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych w kraju i zagranicą;
14) współpraca z organami państwowymi, organizacjami i instytucjami naukowymi, samorządowymi, placówkami oświatowymi w celu realizacji założeń Stowarzyszenia;
15) współpraca z innymi instytucjami kultury w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
16) promocja twórczości członków Stowarzyszenia;
17) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a. organizowanie imprez artystycznych, np. koncertów, wystaw, przedstawień tanecznych i teatralnych, festiwali, pokazów filmowych, przeglądów etc.;
b. prowadzenie działalności oświatowej (w tym m.in. szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konferencji, wykładów, warsztatów etc.);
c. inicjowanie współpracy krajowej i międzynarodowej z organizacjami edukacyjnymi oraz innymi podmiotami o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia;
d. organizowanie konkursów i przeglądów oraz przyznawanie nagród i stypendiów;
e. organizowanie wyjazdów edukacyjnych, artystycznych, kulturoznawczych etc.;
f. promocja i utrwalanie wartości i dorobku artystycznego (wydawanie nagrań, publikacji, katalogów, albumów, nut etc.);
g. działania promocyjne i reklamowe;
2. Działania określone w §8 ust. 1 Statutu, zmierzające do realizacji celów określonych w §7, w całości stanowią realizację zadań publicznych, opisanych w art. 4 ustęp 1 pkt. 1, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zmianami).
3. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.
4. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może również zlecać działania określone w §8 ust. 1 osobom trzecim.
5. Działalność określona w § 8 ust. 1 powyżej prowadzona jest jako działalność nieodpłatna, przy czym działalność określona w § 8 ust. 1 punkt a, b, e, f może być prowadzona również jako działalność odpłatna, szczególnie w przypadku nieprzyznania dotacji lub przyznania jej w stopniu niepokrywającym całości niezbędnych kosztów.


Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych.

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Decyzję w sprawie członkowstwa wspierającego podejmuje w uchwale Zarząd, po złożeniu odpowiedniej pisemnej deklaracji.


§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

3. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d. korzystać z dorobku, majątku i pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
e. brać udział w pracach, zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
c. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

4. Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składki.

§ 14

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.


§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Ustanie członkowstwa z powodów, o których mowa w ust.1 powyżej, nie wymaga odrębnej uchwały Zarządu.

3. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje również na skutek uchwały Zarządu, które może podjąć w razie:
a. uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia;
b. podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia, działania na jego szkodę;
c. zalegania z opłacaniem składek członkowskich za jeden rok;
d. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
e. złożenia pisemnego, umotywowanego wniosku przez co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.

4. Uchwała, o której mowa w ust.3 powyżej, podejmowana jest przez Zarząd bezwzględną większością głosów.

5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym. Wyboru dokonują członkowie Stowarzyszenia obecni podczas Walnego Zebrania bezwzględna większością głosów.

§ 18

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Zarządu, organ ten kontynuuje swoją działalność, o ile w jego składzie pozostaje przynajmniej 3 członków, w tym dwóch uprawnionych do reprezentacji.

2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu Komisji następuje na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być:
a. zwyczajne
b. nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 3 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

9. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być Prezes Zarządu lub wskazany przez niego inny członek Zarządu.

10. W przypadku Walnego Zebrania , o którym mowa w § 27 punkt 4 ,Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji Rewizyjnej.

11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
5. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
11. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
12. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego Zarząd.

§ 21

1. Zarząd składa się z 3-7 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej trzech członków Zarządu po zaokrągleniu w górę. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa lub przewodniczącego zebrania.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, a w wyjątkowych sytuacjach przez jednego z wiceprezesów Zarządu.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych;
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
4. ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;
7. zwoływanie Walnego Zebrania;
8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia, składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
10. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
11. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.


§ 23

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem, Prezes Zarządu działający ze Skarbnikiem lub Wiceprezes Zarządu działający ze Skarbnikiem.

§ 24

Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do przeglądania ksiąg i dokumentów Stowarzyszenia.

§ 25

1. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, finansowanych ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

2. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną.

3. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.

4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni, Dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności biura.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.


§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu;
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.


§ 28

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 29

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 30

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być członkami organu zarządzającego
2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


Rozdział V Majątek i dochody Stowarzyszenia

§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, grantów, nawiązek sądowych, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32

Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 33

1. Wysokość składki członkowskiej ustala w uchwale Walne Zebranie członków.
2. Sposób opłacania składki określa w swej uchwale Zarząd Stowarzyszenia.
3. Nowo przyjęci członkowie opłacają składki w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 34

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.

§ 35

W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 36

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej, w wysokości 10 000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) uzyskają, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Stowarzyszenia.
2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.


Rozdział VI Zmiana statutu, likwidacja Stowarzyszenia, postanowienia końcowe

§ 37

Zmiana Statutu Stowarzyszenia oraz uchwalenie nowego statutu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.

§ 38

1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na skutek odpowiedniej uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.
3. W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na określony cel.

§ 39

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673