V LETNIA MANUFAKTURA SZTUKI

REGULAMIN KURSÓW MISTRZOWSKICH 2022

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Letnia Manufaktura Sztuki odbywa się w dniach 16 – 21sierpnia 2021 r.  w PSM I st. w Niepołomicach, Zamku Królewskim w Niepołomicach oraz Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.
 2. Organizatorem Letniej Manufaktury Sztuki jest Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki, współorganizatorami –Zamek Królewski w Niepołomicach, Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach oraz PSM I st. w Niepołomicach.
 3. Uczestnikami Kursów Mistrzowskich mogą być uczniowie szkół muzycznych I oraz II stopnia, studenci uczelni muzycznych oraz absolwenci.
 4. Zakwalifikowanie na Kursy Mistrzowskie odbywa się na podstawie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online oraz uiszczenia zaliczki w wysokości 300 zł na konto Stowarzyszenia. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.  Numer rachunku: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673 . Na przelewie prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, wybraną klasę instrumentalną oraz numer wybranego pakietu uczestnictwa z dopiskiem Letnia Manufaktura Sztuki. Zaliczka jest bezzwrotna – wyjątek stanowi odwołanie warsztatów z winy organizatora .
 5. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 czerwca 2022 r.  lub nabór jest zamykany wcześniej, w momencie wyczerpania się miejsc .
 7. Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FCqk23QWLZUAUzra6
 8. Całość opłaty za kurs uczestnik jest zobowiązany wpłacić na konto Stowarzyszenia do dnia 15 lipca 2022 r.
 9. Uczestnik jest zobowiązany stawić się w miejscu odbywania się warsztatów, w terminie wskazanym  przez Organizatora.
 10. Kursy prowadzą wybitni pedagodzy, którzy decydują o ich kształcie i merytorycznej treści.
 11. Uczestnicy Kursów Mistrzowskich zobowiązani są do zapewnienia materiałów nutowych dla prowadzącego kurs oraz akompaniatora.
 12. Koncerty organizowane podczas trwania warsztatów odbywają się publicznie. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i rejestrowania zajęć, koncertów, uczestników warsztatów oraz do rozpowszechniania materiałów służących promocji warsztatów bez żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do wykonawców.
 13. Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 14. Niepełnoletnim uczestnikom kursów nie wolno samodzielnie oddalać się  bez wiedzy i zgody opiekunów i organizatora.

Nie dotyczy to uczestników powżej 16 roku , którzy dostarczą do organizatora oświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych.

 1. Uczestników kursów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu oraz środków odurzających.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za za sprzęty elektroniczne, telefony komórkowe, oraz inne przedmioty wartościowe będące w posiadaniu uczestników.
 3. Uczestnicy oraz rodzice lub prawni opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich) ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne wyrządzone szkody.
 4. W przypadku  poważnego naruszenia regulaminu uczestnik, (po uprzednim powiadomieniu rodziców, w przypadku osób niepełnoletnich) –  może zostać skreślony z listy uczestników warsztatów.
 5. Uczestnik lub jego opiekun prawny  (w wypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Uczestnicy ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnych zakresie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów Mistrzowskich  w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób lub w przypadku niedających się przewidzieć okoliczności bądź działania siły wyższej. W takim wypadku opłata za kurs zostanie uczestnikowi  w całości zwrócona.
 8. W przypadku rezygnacji uczestnika z Kursów Mistrzowskich w terminie krótszym niż 10 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów, opłata za udział nie będzie zwracana.
 9. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie są rozstrzygane przez organizatorów.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz do modyfikacji programu kursów.

OPŁATY:

 1. Zakwalifikowanie na Kursy Mistrzowskie odbywa się na podstawie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online, uiszczenia zaliczki w wysokości 300 zł na konto Stowarzyszenia oraz załączenia potwierdzenia przelewu w formacie pdf do zgłoszenia online. Numer rachunku:  Numer rachunku: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673 . Na przelewie prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, wybraną klasę instrumentalną oraz numer pakietu z dopiskiem Letnia Manufaktura Sztuki.  Całkowita opłata za kurs musi zostać uiszczona w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 15 lipca 2022r.

Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Zaliczka jest bezzwrotna -wyjątek stanowi odwołanie warsztatów z winy organizatora lub z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju. W takim wypadku zaliczka jest zwracana w całości na konto uczestnika.

 1. PAKIET I –PAKIET I-  to wybrana JEDNA specjalność kursów mistrzowskich:  fortepian, skrzypce, wiolonczela, altówka, perkusja , klarnet, akordeon, piła koncertowa,  kompozycja indywidualna, kameralistyka ( podana cena za kurs u wybranego Profesora obejmuje całą formację) plus koncerty  cena 700 zł . Piła koncertowa – cena 500 zł ( z użyczeniem instrumentu)  Cena poszczególnych warsztatów obejmuje cztery lekcje z profesorem (180 minut całość) oraz udział w koncertach ( czynny i bierny) . Pakiet ten NIE OBEJMUJE dziennej opieki nad osobami niepełnoletnimi, ani noclegu.  Jest możliwy wybór dwóch klas mistrzowskich równocześnie, lub  podwójny pakiet u jednego Profesora – szczegóły do uzgodnienia z organizatorem.                                  

Pakiet ten NIE OBEJMUJE całodziennej opieki nad osobami niepełnoletnimi.

 1. PAKIET IIcena 900 zł – kursy mistrzowskie ( jedna wybrana klasa mistrzowska), koncerty  oraz WARSZTATY ARTYSTYCZNE z dzienną opieką nad osobami niepełnoletnimi.  Liczba osób ograniczona – maksymalnie przyjmujemy 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalny wiek uczestnika – 9 lat.

 1. TECHNIKA ALEXANDRA  – pakiet dodatkowo płatny 180 zł – w pakiecie  codzienne spotkania grupowe ( 5 x 1 godzina) oraz 2 konsultacje indywidualne po 30 minut każda. Liczba osób ograniczona – maksymalnie 10 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 2.  Jest możliwość wykupienia obiadów ( zupa, drugie danie i napój) Miejsce: Restauracja Zamkowa, cena 30 zł za jeden obiad)  Prosimy w formularzu o wstępną deklarację – opłata za pakiet obiadowy w dniu rozpoczęcia warsztatów tj. 16 sierpnia,

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: 07 1140 2004 0000 3002 8234 6673