V LETNIA MANUFAKTURA SZTUKI

REGULAMIN KURSÓW MISTRZOWSKICH 2021

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Letnia Manufaktura Sztuki odbywa się w dniach 15- 19 sierpnia 2021 r.  w PSM I st. w Niepołomicach oraz w Zamku Królewskim w Niepołomicach .
 2. Organizatorem Letniej Manufaktury Sztuki jest Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki, współorganizatorami -Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach oraz PSM I st. w Niepołomicach.
 3. Uczestnikami Kursów Mistrzowskich mogą być uczniowie szkół muzycznych I oraz II stopnia, studenci uczelni muzycznych oraz absolwenci.
 4. Zakwalifikowanie na Kursy Mistrzowskie odbywa się na podstawie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online oraz uiszczenia zaliczki w wysokości 200 zł na konto Stowarzyszenia. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Numer rachunku: 86 1950 0001 2006 0707 8107 0002. Zaliczka jest bezzwrotna -wyjątek stanowi odwołanie warsztatów z winy organizatora lub z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju.
 5. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lipca 2021 r. lub nabór jest zamykany wcześniej, w momencie wyczerpania się miejsc .
 7. Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/4jtdLmcpArurVa63A
 8. Całość opłaty za kurs uczestnik jest zobowiązany wpłacić na konto Stowarzyszenia do dnia 15 lipca 2021 r.
 9. Uczestnik jest zobowiązany stawić się w miejscu odbywania się warsztatów, w terminie wskazanym  przez Organizatora.
 10. Kursy prowadzą wybitni pedagodzy, którzy decydują o ich kształcie i merytorycznej treści.
 11. Uczestnicy Kursów Mistrzowskich zobowiązani są do zapewnienia materiałów nutowych dla prowadzącego kurs oraz akompaniatora.
 12. Koncerty organizowane podczas trwania warsztatów odbywają się publicznie. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i rejestrowania zajęć, koncertów, uczestników warsztatów oraz do rozpowszechniania materiałów służących promocji warsztatów bez żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do wykonawców.
 13. Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników otrzymuje dyplom uczestnictwa.
 14. Niepełnoletnim uczestnikom kursów nie wolno samodzielnie oddalać się  bez wiedzy i zgody opiekunów i organizatora. Nie dotyczy to uczestników powżej 16 roku , którzy dostarczą do organizatora oświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych.
 15. Uczestników kursów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu oraz środków odurzających.
 16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za za sprzęty elektroniczne, telefony komórkowe, oraz inne przedmioty wartościowe będące w posiadaniu uczestników.
 17. Uczestnicy oraz rodzice lub prawni opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich) ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne wyrządzone szkody.
 18. W przypadku  poważnego naruszenia regulaminu uczestnik, (po uprzednim powiadomieniu rodziców, w przypadku osób niepełnoletnich) –  może zostać skreślony z listy uczestników warsztatów.
 19. Uczestnik lub jego opiekun prawny  (w wypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 20. Uczestnicy ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnych zakresie.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów Mistrzowskich  w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób lub w przypadku niedających się przewidzieć okoliczności bądź działania siły wyższej. W takim wypadku opłata za kurs zostanie uczestnikowi  w całości zwrócona.
 22. W przypadku rezygnacji uczestnika z Kursów Mistrzowskich w terminie krótszym niż 10 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów, opłata za udział nie będzie zwracana.
 23. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie są rozstrzygane przez organizatorów.
 24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz do modyfikacji programu kursów.

OPŁATY:

 1. Zakwalifikowanie na Kursy Mistrzowskie odbywa się na podstawie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online, uiszczenia zaliczki w wysokości 200 zł na konto Stowarzyszenia oraz załączenia potwierdzenia przelewu w formacie pdf do zgłoszenia online. Numer rachunku: 86 1950 0001 2006 0707 8107 0002

Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Zaliczka jest bezzwrotna -wyjątek stanowi odwołanie warsztatów z winy organizatora lub z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju. W takim wypadku zaliczka jest zwracana w całości na konto uczestnika.

 1. PAKIET I – to wybrana jedna specjalność kursów mistrzowskich:  kursy instrumentalne, kompozycja, kameralistyka (podana cena obejmuje całą formację) plus koncerty – cena 650 zł . Wokalistyka jazzowo- estradowa  plus koncert finałowy  – cena 550 zł.  Piła koncertowa – cena 450 zł. Cena poszczególnych warsztatów obejmuje cztery lekcje z profesorem.

 Pakiet ten NIE OBEJMUJE całodziennej opieki nad osobami niepełnoletnimi. W razie utrudnionej sytuacji epidemiologicznej będzie dostępny tylko pakiet pierwszy   

 1. . PAKIET IIcena 850 zł -kursy mistrzowskie, koncerty plus WARSZTATY ARTYSTYCZNE

UWAGA! – opieka nad uczestnikami niepełnoletnimi możliwa TYLKO przy wykupieniu tego pakietu. Uruchomienie tego pakietu możliwe tylko przy sprzyjającej sytuacji epidemiologicznej oraz przy odpowiedniej ilości uczestników. Liczba miejsc ograniczona.

 1. TECHNIKA ALEXANDRA  – pakiet dodatkowo płatny 180 zł –( 3 spotkania indywidualne po 50 minut)
 2. Cena pakietu obiadowego będzie podana w późniejszym terminie – pakiet dodatkowo płatny przed rozpoczęciem kursów ( dokładna cena będzie znana po ponownym uruchomieniu działalności Restauracji Zamkowej) Deklaracja w momencie zgłoszenia jest tylko deklaracją wstępną. Będziemy się kontaktować z Państwem jak tylko będziemy znać realia funkcjonowania restauracji.

DODATKOWE REGULACJE ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

 1. Organizator zastrzega sobie zmianę formuły Kursów Mistrzowskich , w razie zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej w kraju i dostosowanie formuły prowadzenia warsztatów do zaistniałej sytuacji i podporządkowania jej do odpowiednich przepisów, obowiązujących na terenie całego kraju
 2. Uczestnicy Kursów Mistrzowskich są zobowiązani do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia w momencie rozpoczęcia warsztatów oraz do zapoznania i podpisania deklaracji zgody, dotyczącej zastosowania wszystkich niezbędnych środków ostrożności, zgodnych  z obowiązującymi obostrzeniami i wytycznymi w całym kraju.

 

 

 

STOWARZYSZENIE MAŁOPOLSKA MANUFAKTURA SZTUKI
ul. Kasztanowa 5
32-082 Więckowice
NIP 5130236471
REGON 123007053
KRS 0000486199

Nr telefonu: +48 693 520 079
+48 605 250 804
Mail: malopolska@manufakturasztuki.pl
Dane konta bankowego: IDEA BANK: 86 1950 0001 2006 0707 8107 0002